Ochrana osobných údajov

Informácie o zákazníkoch sú uchovávané v súlade s platnými zákonmi Slovenskej Republiky. Spoločnosť MAMSplus,s.r.o. je registrovaným správcom osobných údajov, všetky údaje získané od zákazníkov užíva výhradne pre vnútornú potrebu spoločnosti a neposkytuje ich tretím osobám. Výnimku predstavujú externý dopravcovia, ktorým sú osobné údaje zákazníkov predávané v minimálnom rozsahu, ktorý je nutný pre bezproblémové doručenie tovaru. Osobné údaje zákazníkov sú plne zabezpečené proti zneužitiu. Dáta sú uchovávané na serveroch v majetku spoločnosti, ktoré nie sú zdieľané s aplikáciami tretích osôb.

Copyright

Všetky materiály publikované na webových stránkach spoločnosti MAMSplus,s.r.o. sú chránené autorským zákonom. Produkty a služby, ktoré sú na webových stránkach uvedené, informácie o nich a ich vyobrazenie môžu byť chránené ďalšími právami dotknutých osôb. Názvy a označenia výrobkov, služieb, firiem a spoločností môžu byť registrovanými obchodnými známkami príslušných vlastníkov. Akákoľvek časť webových stránok spoločnosti (zvlášť popisy a vyobrazenia predávaných produktov, popis nákupu a rozdelenie kategórií a parametrov) nesmie byť skopírovaná elektronickou alebo mechanickou cestou a sprístupnená verejnosti bez predchádzajúceho písomného povolenia držiteľa autorských práv.

Zodpovednosť

Spoločnosť MAMSplus,s.r.o. upozorňuje, že informácie na jej webových stránkach sú z časti preberané od tretích strán, môžu obsahovať vecné a technické nepresnosti, či typografické chyby a môžu byť aktualizované bez predchádzajúceho upozornenia. Spoločnosť MAMSplus,s.r.o. môže kedykoľvek bez predchádzajúceho upozornenia zmeniť produkty a služby popísané na svojich stránkach a negarantuje vecnú správnosť ich obsahu. Tieto zásady ochrany osobných údajov sa vzťahujú na všetky zariadenia a webové lokality spoločnosti MAMSplus,s.r.o, platformy zákazníckych služieb alebo iné online aplikácie, ktoré tieto zásady spomínajú alebo na ne odkazujú (súhrnne naše „služby“). Tieto zásady ochrany osobných údajov platia bez ohľadu na to, či na prístup k našim službám používate počítač, mobilný telefón, tablet, televízor, domáci spotrebič alebo iné smart zariadenie. Spoločnosť MAMSplus,s.r.o. nenesie voči inej strane zodpovednosť za priame, nepriame, mimoriadne alebo iné následné škody, spôsobené použitím informácií z jej vlastných alebo odkazovaných webových stránok, vrátane (ale nie výhradne) ušlého zisku, vynaložených nákladov, prerušenia činnosti a ďalších škôd. Spoločnosť MAMSplus,s.r.o. neposkytuje žiadne garancie a záruky okrem záruk vyplývajúcich zo zákona a záruk, ktoré nad rámec zákona poskytujú dodávatelia výrobkov a poskytovatelia služieb, ktoré sú ponúkané na webových stránkach jej obchodov, pokiaľ je to u takých výrobkoch a služieb výslovne uvedené. Informácie uvedené na webových stránkach spoločnosti MAMSplus,s.r.o. nie je možné interpretovať ako prehlásenie o vhodnosti výrobkov a služieb pre niektorý konkrétny účel, pokiaľ také prehlásenie zákazník nedostal od spoločnosti MAMSplus,s.r.o. v písomnej podobe potom, čo ju v prípade pochybností kontaktoval.

Skontaktujte sa s nami

Hoci sa tieto zásady ochrany osobných údajov vzťahujú na všetky naše služby, ak to bude potrebné, poskytneme vám aj určité osobitné dodatky k ochrane osobných údajov, ktoré obsahujú ďalšie informácie o našich postupoch v súvislosti s konkrétnymi službami. Tieto dodatky sa vzťahujú na vaše používanie služieb, ktorých sa týkajú.

MAMSplus , s.r.o.

sídlo: Košická 52, 821 09 Bratislava

Prevádzka a adresát : Miletičova 23, 821 09 Bratislava 2, SK

E-mail: Skontaktujte sa s nami na adrese dataprotection@mams.sk